Vedtægter for Vulcan Riders Association Denmark

§ 1. Formål

Vulcan Riders Association Denmark er en uafhængig sammenslutning af ejere af Kawasaki Vulcan motorcykler. Foreningens formål er at fremme en positiv udvikling af motorcyklismen samt at hjælpe medlemmerne i forskellige MC-spørgsmål. Foreningens hjemmeside er VulcanRiders.dk, hvor der også henvises til sociale medier m.m.

§ 2. Medlemskab

For at være fuldgyldigt medlem (A-medlem) af Vulcan Riders Association Denmark, skal man eje- eller være fast bruger af en indregistreret Kawasaki Vulcan.

B-medlemmer kan være medlemmets partner eller på anden måde tilknyttet medlemmet Foreningen kan vælge et æresmedlem, som har gjort sig fortjent til denne ære.

Ønsker man at blive medlem af foreningen, skal ansøgning sendes skriftligt til bestyrelsen. Bestyrelsen beslutter, om der kan bevilges medlemskab. Et medlem, som ønsker at forlade foreningen, skal meddele dette skriftligt til bestyrelsen.

§ 3. Kontingent

Kontingent for A- og B-medlemmer fastsættes på årsmødet.

§ 4. Regnskabsår

Regnskabsåret og kontingentet følger kalenderåret.

§ 5. Revision

Foreningens virke og regnskab gennemgås årligt af 1 bilagskontrollant, som vælges ved årsmødet for et år ad gangen.

§ 6. Årsmøde

Ordinært årsmøde holdes før udgangen af april måned med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Fremlæggelse af beretning

4. Fremlæggelse af revideret regnskab

5. Indkomne forslag, herunder beslutningsforslag, der overholder § 8

6. Valg til bestyrelsen:

- Ulige år: Valg af Præsident, Sekretær samt 1 bestyrelsesmedlem

- Lige år: Valg af Vicepræsident, Kasserer samt 2 bestyrelsesmedlemmer

7. Valg af 1 bilagskontrollant

8. Fastsættelse af medlemskontingent for kommende regnskabsår

9. Eventuelt – der kan ikke tages bindende beslutninger under dette punkt

§ 7. Indkaldelse

Indkaldelse til årsmøde og andre almene møder skal opslås på foreningens medier mindst 30 dage før mødet.

§ 8. Indkomne forslag

Forslag, som ønsket behandlet på årsmødet og andre almene møder, skal for at kunne optages på dagsordenen, være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 20 dage før mødet.

§ 9. Ekstraordinært årsmøde og alment møde

Bestyrelsen kan, når denne finder det påkrævet eller hvis 2/3 af medlemmerne kræver dette, skriftlig indkalde til et ekstraordinært årsmøde eller alment møde. Der skal foreligge en fuldstændig dagsorden, som skal medfølge indkaldelsen.

§ 10. Ændring af vedtægter

Ændring af vedtægterne kan kun ske på årsmødet eller et ekstraordinært årsmøde, og forslag til ændringer skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 20 dage før mødet. Ændring af vedtægterne kan kun ske med 2/3 flertal af de afgivne stemmer.

§ 11. Stemmeret

Alle fremmødte fuldgyldige medlemmer, der har betalt årskontingent, har stemmeret og er valgbare. B-medlemmer har ikke stemmeret og er ikke valgbare. Stemmeret kan ikke udøves igennem en fuldmagt.

§ 12. Bestyrelse

 1. Foreningens anliggender forvaltes af en bestyrelse, som består af præsident, vicepræsident, kasserer, sekretær og 3 bestyrelsesmedlemmer.
 2. Hvis en siddende præsident ønsker forlængelse, skal 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemme for modkandidaten for at denne er valgt.
 3. Bestyrelsen sammentræder efter indkaldelse af præsidenten, eller af mindst 2 bestyrelsesmedlemmer.
 4. Et bestyrelsesmøde kan foregå digitalt. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer deltager. Hvert medlem af bestyrelsen har en stemme. Ved afstemning gælder enkel majoritet. Ved stemmelighed har præsidenten den afgørende stemme.
 5. Skulle et bestyrelsesmedlem få forfald i sin valgperiode, restrukturerer bestyrelsen sig for resten af valgperioden. Hvis præsidenten får forfald, indtræder vicepræsidenten som præsident frem til førstkommende årsmøde.
 6. Bestyrelsen udpeger de regionsansvarlige (forkortet RA), bestyrelsen kan udpege et B-medlem som regionsansvarlig.
 7. Der udarbejdes et referat fra hvert bestyrelsesmøde.
 8. Bestyrelsen kan udpege andre funktioner som Facebook-ansvarlig, hjemmesideansvarlig, sponsoransvarlig, presseansvarlig m.fl. til løsning af praktiske opgaver under ansvar overfor bestyrelsen.

§ 13. Bestyrelsens opgaver

 1. Organisere og lede forening, møder m.v., herunder udarbejdelse af referater.
 2. Håndtere foreningens økonomiske anliggender, og lade føre fuldstændigt regnskab samt medlemsregister.
 3. Forberede emner, som skal behandles på almene møder.
 4. Afgive foreningens beretning ved årsmødet.
 5. Administrere foreningens hjemmeside og Facebook-side.

§ 14. Medlemsregler

 1. Medlemmer må ikke udlåne medlemskort og medlemsmærker til udenforstående personer.
 2. Ved VRA Denmark-arrangementer skal alle VRA Danmark medlemmer bære enten Vulcan-vest - eller ingen vest.
 3. Ved VRA Denmarks årlige rally er andre klubber velkomne. Deltagelse af klubber udenfor VROC / VRA er betinget af forhåndsgodkendelse af VRA Denmarks bestyrelse.
 4. Deltagere i rallyet har lov til at bære egne mærker, undtagen medlemmer af VRA Denmark, som altid skal bære enten Vulcan-rygmærke - eller intet rygmærke.
 5. Medlemmer, der ikke har indbetalt fastlagte årskontingent medio januar måned, kan blive slettet som medlem.
 6. Medlemmer, der bryder mod foreningens regler, eller hvis opførsel skader foreningen eller dennes omdømme, kan af bestyrelsen blive udelukket af foreningen, og vil blive informeret skriftligt med begrundelsen herom.

§ 15. Foreningens opløsning

Beslutning om foreningens opløsning kan kun foretages på et årsmøde, alternativt et ekstra- indkaldt årsmøde, som skal opslås på foreningens hjemmeside senest 30 dage før mødets afholdelse. For at foreningen skal opløses, skal 80% af alle fremmødte stemmeberettigede medlemmer være enige herom. Hvis en sådan enighed opnås, skal der samtidig tages beslutning om, hvordan foreningens eventuelle aktiver skal fordeles.